Реклама
Реклама
Реклама

Договір підряду на виконання робіт (проектних та вишукувальних) - зразки

 1. Предмет договору
 2. Термін дії договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. Термін виконання робіт
 5. Вартість робіт і порядок розрахунків
 6. Порядок здачі та приймання робіт
 7. Відповідальність сторін
 8. Підстави і порядок розірвання договору
 9. Вирішення спорів з договору
 10. Форс мажор
 11. Інші умови
 12. список додатків
 13. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

За цим Договором зобов'язується за завданням у встановлений Договором термін розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, зазначені в п. 1.2 Договору (далі по тексту - Роботи), а зобов'язується прийняти результат робіт і оплатити їх.

1.2.

Зміст, обсяг, терміни виконання робіт вказані в Календарний план робіт (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору.

1.3.

зобов'язується протягом робочих днів після укладення Договору видати вихідні дані та завдання на проектування (далі по тексту - Завдання). Завдання є Додатком № до Договору і його невід'ємною частиною.

1.4.

Технічні, економічні та інші вимоги до результату Робіт, повинні відповідати вимогам ГОСТ, СНиП та інших чинних нормативних актів Російської Федерації в частині складу, змісту та оформлення проектної документації, а також затвердженому Завданням на проектування.

1.5.

гарантує, що має всі необхідні дозволи на проведення робіт, що підтверджується наступними документами:. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком № до Договору і його невід'ємною частиною.

2.

Термін дії договору

2.1.

Договір набуває чинності з і діє до.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.1.

Видати відповідно до умов Договору вихідні дані і Завдання.

3.1.2.

Оглянути і прийняти за участю виконані Роботи (результат Робіт) в терміни і в порядку, які передбачені Договором. Оглянути і прийняти за участю виконані Роботи (результат Робіт) в терміни і в порядку, які передбачені Договором

3.1.3.

Оплатити виконані Роботи на умовах і в порядку, встановлених Договором.

3.1.4.

Використовувати результат Робіт за Договором, отриманий від, тільки на цілі, передбачені Договором, не передавати її третім особам і не розголошувати містяться в ньому дані без згоди.

3.1.5.

Сприяти у виконанні робіт, а саме:.

3.1.6.

Брати участь в необхідних випадках разом з в погодженні готової технічної документації з відповідними державними органами та органами місцевого самоврядування.

3.1.7.

Відшкодувати додаткові витрати, викликані зміною вихідних даних для виконання Робіт внаслідок обставин, що не залежать від.

3.1.8.

Залучити до участі в справі за позовом, пред'явленим до третьою особою у зв'язку з недоліками складеної технічної документації або виконаних пошукових робіт.

3.1.9.

При виявленні відступів від Договору, що погіршують результат Робіт, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це. При виявленні відступів від Договору, що погіршують результат Робіт, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це

3.2.1.

При виконанні робіт дотримуватися вимог, що містяться в Завданні та інших вихідних даних для виконання Робіт, і відступати від них лише за попередньою згодою.

3.2.2.

Виконати Роботи з належною якістю відповідно до умов Договору.

3.2.3.

Упродовж робочих днів з дня отримання письмового запиту давати письмові пояснення про виконання робіт, а також негайно давати усні пояснення про виконання робіт.

3.2.4.

Своєчасно усувати недоліки, виявлені під час приймання Робіт.

3.2.5.

Негайно попередити і до отримання його вказівок призупинити Роботи при виявленні:

- можливих несприятливих для наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання робіт;

- негативного результату або недоцільність подальшого проведення робіт;

- інших, не залежних від обставин, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваних робіт або створюють неможливість їх завершення в строк. Питання про доцільність продовження робіт вирішується Сторонами протягом робочих днів з дня отримання повідомлення про призупинення робіт.

3.2.6.

Передати результат Робіт в терміни і на умовах, передбачених Договором.

3.2.7.

Чи не передавати технічну документацію третім особам без попередньої згоди.

3.2.8.

Узгодити разом з готову технічну документацію з компетентними державними органами і органами місцевого самоврядування.

3.2.9.

Брати участь у справах за позовами третіх осіб до на стороні в зв'язку з недоліками виконаних робіт.

3.2.10.

Негайно інформувати про укладення договорів субпідряду із зазначенням предмета договору, найменування, місцезнаходження, банківських та інших реквізитів субпідрядників.

3.2.11.

Упродовж робочих днів до зазначеного в Договорі терміну виконання робіт проінформувати про готовність результату Робіт.

3.3.1.

У будь-який час перевіряти хід і якість робіт, не втручаючись в діяльність.

3.3.2.

Відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо не вдається своєчасно до виконання Договору або виконує Роботи настільки повільно, що закінчення її до строку, встановленого в Договорі стає явно неможливим.

3.3.3.

Призначити розумний строк для усунення недоліків і при невиконанні в призначений термін цієї вимоги відмовитися від Договору або усунути недоліки своїми силами або доручити усунення недоліків третій особі з віднесенням витрат на, а також вимагати відшкодування збитків, якщо під час виконання робіт стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином.

3.3.4.

За власним вибором у випадках, коли Роботи виконані з відступами від Договору, що погіршили результат Робіт, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в Договорі використання або непридатним для звичайного використання:

- вимагати від безоплатного усунення недоліків в розумний строк;

- вимагати від відповідного зменшення встановленої за Роботи ціни;

- усунути недоліки своїми силами або залучити для їх усунення третя особа з віднесенням витрат на усунення недоліків на.

3.3.5.

Якщо відступи у роботі від умов Договору або інші недоліки результату Робіт у встановлений розумний строк не були усунуті або є суттєвими і невід'ємними, відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих збитків. Якщо відступи у роботі від умов Договору або інші недоліки результату Робіт у встановлений розумний строк не були усунуті або є суттєвими і невід'ємними, відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих збитків

3.4.1.

Чи не приступати до Роботам, а розпочаті Роботи призупинити або відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків у випадках, коли порушення своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню Договору, а також при наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено в встановлений термін. Чи не приступати до Роботам, а розпочаті Роботи призупинити або відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків у випадках, коли порушення своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню Договору, а також при наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено в встановлений термін

3.4.2.

При невиконанні обов'язку сплатити встановлену Договором ціну або іншу суму, належну у зв'язку з виконанням Договору, в порядку, передбаченому ст. 712 ГК РФ , Утримувати відповідно до ст.ст. 359 , 360 ЦК України до сплати відповідних сум результат Робіт або інше опинилося у майно в зв'язку з виконанням Договору.

3.4.3.

Замість усунення недоліків, за які відповідає, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням завданих простроченням виконання збитків. В цьому випадку зобов'язаний повернути раніше переданий йому результат Робіт, якщо за характером робіт таке повернення можливе. Замість усунення недоліків, за які відповідає, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням завданих простроченням виконання збитків

3.4.4.

При ухиленні від прийняття виконаних робіт після закінчення місяця з дня, коли згідно з Договором результат Робіт повинен був бути переданий, і за умови подальшого дворазового попередження продати результат Робіт третій особі, а виручену суму, за вирахуванням всіх належних платежів, внести на ім'я в депозит в порядку, передбаченому ст. 327 ГК РФ.

3.4.5.

Залучати до виконання своїх зобов'язань за Договором субпідрядників без попереднього письмового узгодження з.

4.

Термін виконання робіт

4.1.

Термін виконання робіт визначається поетапно в Календарний план робіт (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору.

4.2.

Терміни початку і закінчення робіт переносяться в односторонньому порядку на період прострочення виконання зустрічних зобов'язань.

5.

Вартість робіт і порядок розрахунків

5.2.

Оплата за Договором проводиться в наступному порядку: в термін до м проводить попередню оплату в розмірі 100 (ста) відсотків від вартості робіт, зазначеної в п. 5.1 Договору.

5.3.

Оплата додаткових робіт, не передбачених Договором, проводиться понад встановлену в п. 5.1 Договору договірної ціни в порядку, передбаченому законодавством.

5.4.

Спосіб оплати за Договором: перерахування грошових коштів у валюті Російської Федерації (рубль) на розрахунковий рахунок. При цьому обов'язки в частині оплати за Договором вважаються виконаними з дня списання коштів банком з рахунку.

6.

Порядок здачі та приймання робіт

6.1.

Приймання кожного етапу робіт або кінцевого результату Робіт підтверджується підписанням Сторонами акту здачі - приймання виконаних робіт, який оформляється в такому порядку:

6.1.1.

по завершенні виконання робіт (етапу робіт) в терміни, встановлені п. 4.1 Договору передає результат Робіт (етапу робіт) і являє рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення адресату або навмисне: Акт здачі - приймання виконаних робіт (2 (два) примірники) та рахунок-фактуру по виконаним роботам (1 (один) примірник), оформлені відповідно до вимог законодавства.

6.1.2.

зобов'язаний протягом робочих днів з дня отримання документів, зазначених у п. 6.1.1 Договору, за участю оглянути і прийняти виконані Роботи (результат Робіт), підписати і повернути 1 (один) примірник акта здачі-приймання робіт або направити мотивовану відмову від прийому робіт шляхом направлення його поштою або навмисне. Після закінчення зазначеного терміну, при відсутності мотивованої відмови, Роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті на підставі одностороннього акту, складеного.

6.1.3.

У разі відмови від приймання робіт Сторонами протягом робочих днів з дня отримання мотивованої відмови складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

6.2.

, Виявив недоліки в роботі при їх прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті здачі-приймання виконаних робіт або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки, або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення. , Виявив недоліки в роботі при їх прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті здачі-приймання виконаних робіт або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки, або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення

6.3.

, Який прийняв Роботи без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки Робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки). , Який прийняв Роботи без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки Робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки)

6.4.

, Виявивши після приймання робіт відступу в них від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені їм при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані, зобов'язаний сповістити про це протягом робочих днів з дня їх виявлення. , Виявивши після приймання робіт відступу в них від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені їм при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані, зобов'язаний сповістити про це протягом робочих днів з дня їх виявлення

6.5.

У разі дострокового припинення Робіт за Договором за винятком випадків, передбачених п.п. 3.3.2 , 3.3.3 , 6.1.2 Договору, зобов'язаний прийняти виконані Роботи по мірі їх готовності на дату припинення Робіт і оплатити їх вартість (за вирахуванням передоплати).

6.6.

Роботи вважаються виконаними належним чином з дня затвердження результатів Робіт компетентними державними органами та / або органами місцевого самоврядування.

7.

Відповідальність сторін

7.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

7.2.

Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

7.3.

Виплата неустойки не звільняє Сторони від виконання обов'язків, передбачених Договором.

7.4.

відповідальність:

7.4.1.

У разі ухилення від приймання робіт (етапу робіт) зобов'язується виплатити пені в розмірі% в день від вартості Робіт.

7.4.2.

У разі несвоєчасної оплати робіт (етапу робіт) відповідно до умов Договору зобов'язується виплатити пені в розмірі% в день від вартості несвоєчасно сплачених робіт за кожен день прострочення, але не більше%.

7.4.3.

У разі невиконання обов'язків, передбачених п. 3.1.4 Договору зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

7.5.

відповідальність:

7.5.1.

У разі несвоєчасного виконання робіт (етапу робіт) зобов'язується виплатити пені в розмірі% в день від вартості етапу робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше%.

7.5.2.

У разі невиконання обов'язків, передбачених будь-яким з п.п. 3.2.3 , 3.2.5 , 3.2.10 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб. за кожен такий випадок.

7.5.3.

У разі невиконання обов'язків, передбачених будь-яким з п.п. 3.2.7 , 3.2.8 , 3.2.9 Договору, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб. за кожен такий випадок.

7.6.

несе відповідальність за неналежне виконання робіт, включаючи недоліки, виявлені згодом у ході будівництва, а також в процесі експлуатації об'єкта, створеного на основі технічної документації та даних вишукувальних робіт. При виявленні недоліків у технічній документації або в пошукових роботах на вимогу зобов'язаний безоплатно переробити технічну документацію і відповідно зробити необхідні додаткові пошукові роботи, а також відшкодувати завдані збитки.

7.7.

Сторони не несуть відповідальності за невиконання своїх зобов'язань за Договором, якщо воно викликано дією або бездіяльністю іншої сторони, що спричинило невиконання нею своїх зобов'язань за Договором.

8.

Підстави і порядок розірвання договору

8.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством.

8.2.

Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

8.3.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

8.3.1.

Передбачених в п.п. 3.3.2 , 3.3.3 , 3.3.5 Договору.

8.3.2.

У будь-який час до здачі результату робіт, сплативши частину встановленої Договором вартості Робіт пропорційно частини Робіт, виконаної до отримання повідомлення про відмову від виконання Договору. також зобов'язаний відшкодувати збитки, заподіяні припиненням Договору, в межах різниці між вартістю всіх робіт за Договором та вартістю оплачених робіт. У будь-який час до здачі результату робіт, сплативши частину встановленої Договором вартості Робіт пропорційно частини Робіт, виконаної до отримання повідомлення про відмову від виконання Договору

8.4.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

8.4.1.

Передбачених у п. 3.4.1 , 3.4.2 Договору.

8.4.2.

Істотного збільшення вартості робіт або необхідності проведення додаткових робіт і відмови від укладення додаткової угоди про збільшення вартості робіт.

8.4.3.

Затримки оплати виконаних робіт більш ніж на банківських днів.

9.

Вирішення спорів з договору

9.1.

Претензійний порядок є обов'язковим. Спір може бути переданий на вирішення арбітражного суду після прийняття сторонами заходів з досудового врегулювання після закінчення тридцяти календарних днів з дня надіслання претензії. Претензійний порядок є обов'язковим

10.

Форс мажор

10.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

10.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

10.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

11.

Інші умови

11.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

11.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

11.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

11.4.

Договір складений в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

12.

список додатків

12.3.

Додаток № - Дозвіл на здійснення робіт (копія).

13.

Адреси, реквізити та підписи сторін

Найменування: Найменування: Адреса: Адреса: Тел .: Тел .: ОГРН: ОГРН: ІПН: ІПН: КПП: КПП: Р / р: Р / р: Банк: Банк: БИК: БИК: Кор / рах: Кор / рах:

Від імені __________ від імені __________