Реклама
Реклама
Реклама

Договір будівельного підряду - зразок | Завантажити договір підряду на виконання будівельних робіт - бланк

 1. Предмет договору
 2. Термін дії договору
 3. Права та обов'язки сторін
 4. Технічна документація
 5. Терміни виконання робіт
 6. Вартість робіт і порядок розрахунків
 7. Порядок здачі та приймання робіт
 8. Конфіденційність
 9. Відповідальність сторін
 10. Підстави і порядок розірвання договору
 11. Вирішення спорів з договору
 12. Форс мажор
 13. Інші умови
 14. список додатків
 15. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

уклали цей (далі по тексту - Договір) про наступне:

1.

Предмет договору

1.1.

За цим Договором зобов'язується за завданням у встановлений Договором термін виконати будівельні роботи, зазначені в п. 1.2 Договору (далі по тексту - Роботи), а зобов'язується створити необхідні умови для виконання робіт, прийняти результат робіт і сплатити обумовлену Договором ціну.

1.2.

Зміст, обсяг, терміни виконання робіт вказані в Календарний план робіт (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору.

1.3.

самостійно визначає способи виконання завдання. самостійно визначає способи виконання завдання

1.4.

Матеріали, необхідні для виконання робіт, а також особа, яка несе відповідальність за їх надання, визначені Сторонами в Переліку матеріалів (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору. Сторони несуть відповідальність за неналежну якість наданих ними матеріалів, терміни їх надання, а також за надання матеріалів, обтяжених правами третіх осіб. Матеріали, необхідні для виконання робіт, а також особа, яка несе відповідальність за їх надання, визначені Сторонами в Переліку матеріалів (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору

1.5.

Обладнання, необхідне для виконання робіт, а також особа, яка несе відповідальність за його надання, визначені Сторонами в Переліку обладнання (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору. Сторони несуть відповідальність за неналежну якість наданого ними обладнання, терміни його надання, а також за надання обладнання, обтяженого правами третіх осіб. Обладнання, необхідне для виконання робіт, а також особа, яка несе відповідальність за його надання, визначені Сторонами в Переліку обладнання (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору

1.6.

гарантує, що має всі необхідні юридичні права щодо земельної ділянки, що надається для виконання Робіт, що підтверджується наступними документами:. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком № до Договору і його невід'ємною частиною. гарантує, що має всі необхідні юридичні права щодо земельної ділянки, що надається для виконання Робіт, що підтверджується наступними документами:

1.7.

гарантує, що має всі необхідні дозволи на проведення робіт, що підтверджується наступними документами:. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком № до Договору і його невід'ємною частиною.

1.8.

гарантує, що діє на підставі Свідоцтва про допуск до робіт серія № від, а також володіє всіма іншими необхідними дозволами для проведення робіт, що підтверджується наступними документами:. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком № до Договору і його невід'ємною частиною.

1.9.

Технічні, економічні та інші вимоги до Роботам, які є предметом Договору, повинні відповідати вимогам СНиП, ДСТУ та інших нормативних актів Російської Федерації.

2.

Термін дії договору

2.1.

Договір набуває чинності з і діє до.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.

зобов'язується:

3.1.1.

Оглянути і прийняти за участю виконані Роботи (результат Робіт) в терміни і в порядку, які передбачені Договором. Оглянути і прийняти за участю виконані Роботи (результат Робіт) в терміни і в порядку, які передбачені Договором

3.1.2.

При виявленні відступів від Договору, що погіршують результат Робіт, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це. При виявленні відступів від Договору, що погіршують результат Робіт, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це

3.1.3.

Оплатити виконані Роботи на умовах і в порядку, встановлених Договором.

3.1.4.

Надати відповідно до умов Договору необхідні (е):

- обладнання

3.1.5.

Передавати в користування необхідні для здійснення робіт: Передавати в користування необхідні для здійснення робіт:

- спорудження (я)

3.1.6.

За актом прийому-передачі в строк до м надати для будівництва земельну ділянку. Площа і стан наданого земельної ділянки повинні забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк, зазначений в Договорі. За актом прийому-передачі в строк до м надати для будівництва земельну ділянку

3.1.7.

забезпечити: забезпечити:

- транспортування вантажів по Договору на адресу

- тимчасову підведення мереж енергопостачання

3.1.8.

У разі прийняття рішення про призупинення будівництва об'єкта Робіт протягом календарних днів законсервувати Роботи, прийняти не завершений будівництвом об'єкт Робіт, і оплатити Роботи в повному обсязі, виконані до моменту консервації робіт, а також відшкодувати витрати, викликані необхідністю припинення робіт та консервацією будівництва, з заліком вигод, які одержав або міг одержати внаслідок не припинення робіт.

3.1.9.

В термін до призначити представників, відповідальних за хід робіт по Договору, письмово повідомивши про це з напрямком довіреностей (оригінали), що підтверджують повноваження зазначених представників, оформлених відповідно до вимог законодавства.

3.1.10.

Забезпечити здійснення охорони об'єкта Робіт і майна, що знаходиться на території об'єкта Робіт.

3.1.11.

Компенсувати витрати на утримання об'єкта Робіт до прийому від результату Робіт відповідно до умов Договору.

3.1.12.

Передати технічну документацію відповідно до умов Договору.

3.2.

зобов'язується:

3.2.1.

Здійснювати Роботи відповідно до умов Договору.

3.2.2.

Надати відповідно до умов Договору необхідні (е):

- обладнання

3.2.3.

Узгодити з органами державного нагляду порядок ведення робіт і забезпечити дотримання узгодженого порядку на будівельному майданчику; своєчасно усувати зауваження технічного нагляду, авторського нагляду, федеральних та інших контролюючих служб.

3.2.4.

В термін до м здійснити страхування: будівельних ризиків (випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта робіт, матеріалу, обладнання та іншого майна, які використовуються при будівництві) на термін до передачі результату робіт на суму () руб., А також відповідальності за заподіяння при здійсненні будівництва за Договором шкоди третім особам на суму () руб. На доказ виконання обов'язків, передбачених цим пунктом, зобов'язується протягом 3 (трьох) робочих днів з дня здійснення страхування передати копії зазначених страхових полісів, завірених страховиком, які є невід'ємною частиною Договору.

3.2.5.

Упродовж робочих днів з дня отримання письмового запиту давати письмові пояснення про виконання робіт, а також негайно давати усні пояснення про виконання робіт.

3.2.6.

Дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт.

3.2.7.

Нести витрати по утриманню об'єкта Робіт до передачі результату робіт.

3.2.8.

Забезпечити утримання та прибирання будівельного майданчика і прилеглої до неї території, а також вивезення сміття після закінчення робіт.

3.2.9.

Негайно інформувати про укладення договорів субпідряду із зазначенням предмета договору, найменування, місцезнаходження, банківських та інших реквізитів субпідрядників.

3.2.10.

Проінформувати про закриття прихованих робіт не менше ніж за робочих днів до початку приймання прихованих робіт і складання актів їх огляду. Якщо закриття Робіт виконано без підтвердження в разі, коли він не був поінформований про це, зобов'язаний на вимогу за свій рахунок розкрити будь-яку частину прихованих робіт згідно з вказівкою, а потім відновити її за свій рахунок, якщо не буде встановлено відхилень від проекту і технічних норм.

3.2.11.

Негайно попередити і до отримання його вказівок призупинити Роботи при виявленні:

- непридатності або недоброякісності наданого матеріалу

- непридатності або недоброякісності наданого обладнання

- непридатності або недоброякісності наданої технічної документації

- можливих несприятливих для наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання робіт

- негативного результату або недоцільність подальшого проведення робіт

- інших, не залежних від обставин, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваних робіт або створюють неможливість їх завершення в строк. Питання про доцільність продовження робіт вирішується Сторонами протягом робочих днів з дня отримання повідомлення про призупинення робіт

3.2.12.

Упродовж робочих днів до зазначеного в Договорі терміну виконання робіт проінформувати про готовність результату Робіт.

3.2.13.

Виконати всі Роботи в обсязі і в строки, передбачені Договором і здати Роботи в стані, що дозволяє нормальну експлуатацію об'єкта Робіт.

3.2.14.

Передати разом з результатом Робіт інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання результату Робіт, якщо характер інформації такий, що без неї неможливе використання результату Робіт для цілей, зазначених у Договорі. Передати разом з результатом Робіт інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання результату Робіт, якщо характер інформації такий, що без неї неможливе використання результату Робіт для цілей, зазначених у Договорі

3.2.15.

Своєчасно усувати недоліки і дефекти, виявлені під час приймання Робіт і протягом гарантійного терміну експлуатації об'єкта Робіт.

3.2.16.

Використовувати відповідно до умов Договору необхідні (е):

- обладнання (техніку)

3.2.17.

Звільнити будівельний майданчик від будівельних машин, обладнання, транспортних засобів, інвентарю, будівельних матеріалів, конструкцій, тимчасових будівель і споруд, будівельного сміття в денний строк з дня підписання акта про здачу і приймання результату робіт.

3.2.18.

В термін до м призначити представників, відповідальних за хід робіт по Договору, письмово повідомивши про це, з напрямком довіреностей (оригінали), що підтверджують повноваження зазначених представників, оформлених відповідно до вимог законодавства.

3.3.1.

Здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих матеріалів, а також правильністю використання матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність.

3.3.2.

Відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо не вдається своєчасно до виконання Договору або виконує Роботи настільки повільно, що закінчення її до строку, встановленого в Договорі стає явно неможливим.

3.3.3.

Призначити розумний строк для усунення недоліків і при невиконанні в призначений термін цієї вимоги відмовитися від Договору або усунути недоліки своїми силами або доручити усунення недоліків третій особі з віднесенням витрат на, а також вимагати відшкодування збитків, якщо під час виконання робіт стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином.

3.3.4.

За власним вибором у випадках, коли Роботи виконані з відступами від вимог, передбачених у технічній документації та в обов'язкових для Сторін будівельних нормах і правилах, а також за недосягнення зазначених у технічній документації та Договорі показників об'єкта Робіт з іншими недоліками, які не дозволяють використовувати результат Робіт за призначенням:

- вимагати від безоплатного усунення недоліків в розумний строк;

- вимагати від відповідного зменшення встановленої за Роботи ціни;

- усунути недоліки своїми силами або залучити для їх усунення третя особа з віднесенням витрат на усунення недоліків на. - усунути недоліки своїми силами або залучити для їх усунення третя особа з віднесенням витрат на усунення недоліків на

3.3.5.

Якщо відступи у роботі від умов Договору або інші недоліки результату Робіт у встановлений розумний строк не були усунуті або є суттєвими і невід'ємними, відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих збитків. Якщо відступи у роботі від умов Договору або інші недоліки результату Робіт у встановлений розумний строк не були усунуті або є суттєвими і невід'ємними, відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування завданих збитків

3.4.1.

Залучати до виконання своїх зобов'язань за Договором субпідрядників без попереднього письмового узгодження з.

3.4.2.

Чи не приступати до Роботам, а розпочаті Роботи призупинити або відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків у випадках, коли порушення своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню Договору, а також при наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено в встановлений термін. Чи не приступати до Роботам, а розпочаті Роботи призупинити або відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків у випадках, коли порушення своїх обов'язків за Договором перешкоджає виконанню Договору, а також при наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено в встановлений термін

3.4.3.

Вимагати оплати виконаних ним робіт, в тому числі в разі, якщо результат Робіт не було досягнуто або досягнутий результат виявився з недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в Договорі використання, з причин, викликаних недоліками наданого матеріалу. Вимагати оплати виконаних ним робіт, в тому числі в разі, якщо результат Робіт не було досягнуто або досягнутий результат виявився з недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в Договорі використання, з причин, викликаних недоліками наданого матеріалу

3.4.4.

Замість усунення недоліків, за які відповідає, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням завданих простроченням виконання збитків. В цьому випадку зобов'язаний повернути раніше переданий йому результат Робіт, якщо за характером робіт таке повернення можливе. Замість усунення недоліків, за які відповідає, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням завданих простроченням виконання збитків

- результат Робіт

- залишок невикористаного матеріалу

- обладнання

- виявилося у в зв'язку з виконанням Договору майно

3.4.6.

Вимагати перегляду вартості Робіт, якщо з не залежних від нього причин фактична вартість робіт перевищила не менше ніж на 10 (десять) відсотків встановлену Договором вартість робіт. Вимагати перегляду вартості Робіт, якщо з не залежних від нього причин фактична вартість робіт перевищила не менше ніж на 10 (десять) відсотків встановлену Договором вартість робіт

3.4.7.

Вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації. Вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації

4.

Технічна документація

4.1.

Перелік технічної документації, що надається за Договором:.

4.2.

зобов'язується передати технічну документацію відповідно до умов Договору в термін до м

4.3.

вправі вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують 10 (десяти) відсотків від загальної вартості робіт і не змінюють характеру передбачених у Договорі робіт.

4.4.

Внесення в технічну документацію змін в більшому обсязі, ніж зазначено в п. 4.3 Договору, здійснюється за погодженням Сторін і оформлюється Сторонами у вигляді додаткової угоди до Договору. Внесення в технічну документацію змін в більшому обсязі, ніж зазначено в п

5.

Терміни виконання робіт

5.1.

Термін виконання робіт визначається поетапно в Календарний план робіт (Додаток № до Договору), який є невід'ємною частиною Договору.

5.2.

Терміни початку і закінчення робіт за Договором переносяться в односторонньому порядку на період прострочення виконання зустрічних зобов'язань.

6.

Вартість робіт і порядок розрахунків

6.2.

Оплата за Договором проводиться в такому порядку: до початку виконання етапу робіт здійснює попередню оплату етапу Робіт в розмірі () відсотків від вартості етапу робіт на підставі рахунку. Частину вартості етапу робіт оплачує протягом банківських днів з дня здачі-приймання етапу робіт відповідно до умов Договору (з урахуванням передоплати).

6.3.

Оплата додаткових робіт, не передбачених Договором, проводиться понад встановлену в п. 6.1 Договору договірної ціни в порядку, передбаченому законодавством.

6.4.

Спосіб оплати за Договором: передача готівкових грошових коштів.

7.

Порядок здачі та приймання робіт

7.1.

Приймання кожного етапу робіт або кінцевого результату Робіт підтверджується підписанням Сторонами акту здачі - приймання виконаних робіт, який оформляється в такому порядку:

7.1.1.

по завершенні виконання робіт (етапу робіт) в терміни, встановлені п. 5.1 Договору представляє акт здачі - приймання виконаних робіт (форма № КС-2) і довідку про вартість виконаних робіт і витрат (форма № КС-3) поштовим відправленням або навмисне.

7.1.2.

зобов'язаний протягом робочих днів з дня отримання документів, зазначених у п. 7.1.1 Договору, за участю оглянути і прийняти виконані Роботи (результат Робіт), підписати і повернути 1 (один) примірник акта здачі-приймання робіт або направити мотивовану відмову від прийому робіт шляхом направлення його поштою або навмисне. Після закінчення зазначеного терміну, при відсутності мотивованої відмови, Роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті на підставі одностороннього акту, складеного.

7.1.3.

У разі відмови від приймання робіт Сторонами протягом робочих днів з дня отримання мотивованої відмови складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

7.2.

, Виявив недоліки в роботі при їх прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті здачі-приймання виконаних робіт або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки, або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення. , Виявив недоліки в роботі при їх прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті здачі-приймання виконаних робіт або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки, або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення

7.3.

, Який прийняв Роботи без перевірки, не позбавляється права посилатися на недоліки Робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки). , Який прийняв Роботи без перевірки, не позбавляється права посилатися на недоліки Робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки)

7.4.

, Виявивши після приймання робіт відступу в них від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені їм при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані, зобов'язаний сповістити про це протягом робочих днів з дня їх виявлення. , Виявивши після приймання робіт відступу в них від умов Договору або інші недоліки, які не могли бути встановлені їм при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані, зобов'язаний сповістити про це протягом робочих днів з дня їх виявлення

7.5.

У разі дострокового припинення Робіт за Договором за винятком випадків, передбачених п.п. 3.3.2 , 3.3.3 , 7.4 Договору, зобов'язаний прийняти виконані Роботи по мірі їх готовності на дату припинення Робіт і оплатити їх вартість (за вирахуванням передоплати).

7.6.

Дострокове виконання робіт не допускається.

8.1.

Витрати зі страхування входять у вартість робіт, передбачену п. 6.1 Договору.

8.2.

Страхування не звільняє, а у випадках, передбачених законом та Договором, вжити необхідних заходів для запобігання настання страхового випадку.

9.1.

Гарантія якості поширюється на всі Роботи, виконані за Договором. Гарантія якості поширюється на всі Роботи, виконані за Договором

9.2.

гарантує досягнення об'єктом робіт зазначених в проектній документації показників і можливість експлуатації об'єкта Робіт протягом гарантійного терміну, і несе відповідальність за відступ від них.

9.3.

Гарантійний термін робіт встановлюється на з дати підписання Сторонами кінцевого акту здачі-приймання виконаних робіт.

9.4.

Перебіг гарантійного терміну переривається на весь час, протягом якого об'єкт Робіт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає.

9.5.

Якщо в період гарантійної експлуатації об'єкта Робіт будуть виявлені дефекти, що перешкоджають нормальній його експлуатації, то зобов'язаний їх усунути за свій рахунок і в узгоджені з терміни. Для участі в складанні акта, що фіксує дефекти, узгодження порядку і термінів їх усунення зобов'язаний направити свого представника не пізніше робочих днів з дня отримання письмового повідомлення. Гарантійний термін в цьому випадку продовжується, відповідно, на період усунення дефектів.

9.6.

При відмові від складання або підписання акту виявлених дефектів становить односторонній акт на основі кваліфікованої експертизи, яка залучається ним за власні кошти. При цьому витрати по проведенню експертизи відшкодовуються.

9.7.

несе відповідальність за недоліки (дефекти), виявлені в межах гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок нормального зносу об'єкта Робіт або його частин, неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим або залученими ним третіми особами, неналежного ремонту об'єкта робіт, виробленого самим або залученими ним третіми особами.

9.8.

Термін виявлення неналежної якості результату Робіт складає в межах гарантійного терміну. Термін виявлення неналежної якості результату Робіт складає в межах гарантійного терміну

10.

Конфіденційність

10.1.

Сторони зобов'язуються не розголошувати і вжити заходів до захисту від несанкціонованого доступу третіх осіб до інформації, що відноситься до предмету Договору.

10.2.

Сторони погодилися вважати конфіденційною наступну інформацію:

. У зв'язку з цим Сторони зобов'язуються вжити необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації та не розголошувати її третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Умови конфіденційності справжньою інформації зберігають свою силу протягом всього терміну дії Договору і протягом 3 (трьох) років після закінчення договірних відносин за Договором.

10.3.

Передбачені Договором зобов'язання Сторін щодо конфіденційності і не розголошення інформації не будуть поширюватися на загальнодоступну інформацію.

10.4.

Якщо одна із Сторін допустить розголошення конфіденційної інформації, вона відшкодує іншій Стороні завдані збитки, включаючи будь-яку завдану реальний збиток або упущену вигоду.

10.5.

Конфіденційна інформація може бути передана однією із Сторін органам державної влади з підстав і в порядку, встановлених законодавством, з негайним повідомленням про це іншої Сторони.

11.

Відповідальність сторін

11.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором відповідно до Договору та законодавства України.

11.2.

Неустойка за Договором виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

11.3.

відповідальність:

11.3.1.

У разі несвоєчасної оплати робіт відповідно до умов Договору, зобов'язується виплатити пені за кожний день прострочення в розмірі% в день від вартості несвоєчасно сплачених робіт за кожен день прострочення, але не більше%.

11.3.2.

У разі несвоєчасного виконання (неналежного виконання) умов, передбачених п. 3.1.5 Договору, зобов'язується виплатити пені в розмірі% в день від вартості етапу робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше%. При цьому право призупинити виконання робіт аж до виконання зазначених обов'язків за Договором.

11.3.3.

У разі несвоєчасної передачі технічної документації відповідно до умов Договору зобов'язується виплатити пені в розмірі% в день від вартості Робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше%.

11.3.4.

У разі несвоєчасного виконання (неналежного виконання) умов, передбачених п. 3.1.7 Договору, зобов'язується виплатити пені в розмірі% в день від вартості Робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше%. При цьому право призупинити виконання робіт аж до виконання зазначених обов'язків за Договором.

11.3.5.

У разі несвоєчасного виконання (неналежного виконання) умов, передбачених п. 3.1.4 Договору, зобов'язується виплатити пені в розмірі відсотків в день від вартості етапу робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше відсотків. При цьому право призупинити виконання робіт аж до виконання зазначених обов'язків за Договором.

11.3.6.

У разі невиконання обов'язків, передбачених п. 3.1.10 Договору зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб. за кожен такий випадок.

11.3.7.

У разі невиконання обов'язків, передбачених п. 3.1.9 Договору зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб. за кожен такий випадок.

11.3.8.

У разі несвоєчасної передачі земельної ділянки у відповідності до умов Договору або передачі його в стані, що не відповідає умовам Договору, зобов'язується виплатити пені в розмірі% в день від вартості Робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше%. При цьому право призупинити виконання робіт аж до виконання зазначених обов'язків за Договором.

11.4.

відповідальність:

11.4.1.

У разі несвоєчасного виконання етапу робіт зобов'язується виплатити пені в розмірі% в день від вартості етапу робіт за Договором за кожен день прострочення, але не більше%.

11.4.2.

, Який надав матеріал для виконання робіт, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості. , Який надав матеріал для виконання робіт, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості

11.4.3.

несе відповідальність за незбереження наданих матеріалу, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна, що опинилося у володінні у зв'язку з виконанням Договору, в розмірі вартості зазначених матеріалів, устаткування, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна. несе відповідальність за незбереження наданих матеріалу, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна, що опинилося у володінні у зв'язку з виконанням Договору, в розмірі вартості зазначених матеріалів, устаткування, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна

11.4.4.

У разі невиконання обов'язків, передбачених п.п. 3.2.3 , 3.2.5 , 3.2.6 , 3.2.7 Договору зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб. за кожен такий випадок.

11.4.5.

У разі невиконання обов'язків, передбачених п. 3.2.4 Договору зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

11.4.6.

несе відповідальність за незбереження переданої йому технічної документації з моменту здачі на зберігання її до дати повернення. За втрату або пошкодження (що робить неможливим нормальне використання) кожної одиниці технічної документації зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб.

11.5.

не несе відповідальності: не несе відповідальності:

за допущені ним без згоди дрібні відступу від технічної документації, якщо доведе, що вони не вплинули на якість об'єкта Робіт;

за невиконання зобов'язань за Договором, якщо воно викликано дією або бездіяльністю, що спричинило невиконання ним своїх зобов'язань за Договором перед.

11.6.

За шкоду, заподіяну третій особі в процесі виконання робіт за Договором, відповідає, якщо не доведе, що шкоди було завдано внаслідок обставин, за які відповідає.

12.

Підстави і порядок розірвання договору

12.1.

Договір може бути розірваний за згодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Договором та законодавством.

12.2.

Розірвання Договору в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

12.3.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

12.3.1.

Передбаченими п.п. 3.3.2 , 3.3.3 , 3.3.5 Договору.

12.3.2.

У будь-який час до здачі результату робіт, сплативши частину встановленої Договором вартості Робіт пропорційно частини Робіт, виконаної до отримання повідомлення про відмову від виконання Договору. також зобов'язаний відшкодувати збитки, заподіяні припиненням Договору, в межах різниці між вартістю всіх робіт за Договором та вартістю оплачених робіт. У будь-який час до здачі результату робіт, сплативши частину встановленої Договором вартості Робіт пропорційно частини Робіт, виконаної до отримання повідомлення про відмову від виконання Договору

12.4.

має право розірвати Договір в односторонньому порядку у випадках:

12.4.1.

Передбаченими п. 3.4.2 Договору.

12.4.2.

Істотного збільшення вартості робіт або необхідності проведення додаткових робіт і відмови від укладення додаткової угоди про збільшення вартості робіт.

12.4.3.

Затримки оплати виконаних робіт більш ніж на банківських днів.

13.

Вирішення спорів з договору

13.1.

Претензійний порядок є обов'язковим. Спір може бути переданий на вирішення арбітражного суду після прийняття сторонами заходів з досудового врегулювання після закінчення тридцяти календарних днів з дня надіслання претензії. Претензійний порядок є обов'язковим

14.

Форс мажор

14.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Договором у разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

14.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Договором, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

14.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

15.

Інші умови

15.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Договору повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

15.2.

Все листування по предмету Договору, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Договору.

15.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Договору стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Договору.

15.4.

Договір складений в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

16.

список додатків

16.5.

Додаток № - Дозвіл на здійснення робіт (копія).

16.6.

Додаток № - Дозвіл (ліцензія) на здійснення будівельних робіт (копія).

16.9.

Додаток № - Правовстановлюючі документи на земельну ділянку (копія).

16.10.

Додаток № - Страховий поліс (копія).

17.

Адреси, реквізити та підписи сторін

: юридична адреса - ; Поштова адреса - ; тел. -; факс -; e-mail -; ІПН -; КПП -; Свідоцтво про Державну -; р / с - в к / с; БИК.

Від імені __________

: юридична адреса - ; Поштова адреса - ; тел. -; факс -; e-mail -; ІПН -; КПП -; Свідоцтво про Державну -; р / с - в к / с; БИК.

Від імені __________