Реклама
Реклама
Реклама

Державний контракт на виконання підрядних робіт

 1. Предмет контракту
 2. Термін дії контракту
 3. Права та обов'язки сторін
 4. Технічна документація
 5. Терміни виконання робіт
 6. Вартість робіт і порядок розрахунків
 7. Забезпечення виконання контракту
 8. Конфіденційність
 9. відповідальність сторон
 10. Підстави, порядок зміни і розірвання контракту
 11. Вирішення спорів з контракту
 12. Форс мажор
 13. Інші умови
 14. список додатків
 15. Адреси, реквізити та підписи сторін

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

, Іменоване (ий, а) надалі, в особі, що діє (їй) на підставі,

разом іменовані Сторони, а індивідуально - Сторона,

1.

Предмет контракту

1.1.

За цим Договором зобов'язується за завданням у встановлений договором термін виконати роботи для державних потреб, зазначені в п. 1.2 Контракту (далі по тексту - Роботи), а зобов'язується прийняти результат робіт і оплатити їх або забезпечити їх оплату. Технічні, економічні та інші вимоги до Роботам, що є предметом договору, повинні відповідати вимогам СНиП, ГОСТ і законодавству. За цим Договором зобов'язується за завданням у встановлений договором термін виконати роботи для державних потреб, зазначені в п

1.2.

Зміст, обсяг, терміни виконання робіт вказані в графіку виконання контракту - Календарний план робіт (Додаток № до Контракту), що є невід'ємною частиною Контракту. Зміст, обсяг, терміни виконання робіт вказані в графіку виконання контракту - Календарний план робіт (Додаток № до Контракту), що є невід'ємною частиною Контракту

1.3.

самостійно визначає способи виконання робіт. самостійно визначає способи виконання робіт

1.6.

гарантує, що має всі необхідні юридичні права щодо земельної ділянки, що надається для виконання Робіт, що підтверджується наступними документами:. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком № до Контракту і є його невід'ємною частиною.

1.7.

гарантує, що має всі необхідні дозволи на проведення робіт, що підтверджується наступними документами:. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком № до Контракту і є його невід'ємною частиною.

1.8.

гарантує, що має всі необхідні дозволи для проведення робіт, що підтверджується наступними документами:. Копії зазначених у цьому пункті документів є додатком № до Контракту і є його невід'ємною частиною.

1.9.

При проведенні робіт Сторони керуються Регламентом проведення робіт (Додаток № до Контракту), що є невід'ємною частиною Контракту.

2.

Термін дії контракту

2.1.

Контракт набуває чинності з і діє до.

3.

Права та обов'язки сторін

3.1.1.

Оглянути і прийняти за участю виконані Роботи (результат Робіт) в терміни і в порядку, які передбачені Контрактом. Оглянути і прийняти за участю виконані Роботи (результат Робіт) в терміни і в порядку, які передбачені Контрактом

3.1.2.

За актом прийому-передачі в строк до м надати для виконання Робіт земельну ділянку. Площа і стан наданого земельної ділянки повинні забезпечувати своєчасний початок робіт, нормальне їх ведення і завершення в строк, зазначений в Контракті.

3.1.3.

Передавати в користування необхідні для здійснення робіт: Передавати в користування необхідні для здійснення робіт:

3.1.4.

забезпечити: забезпечити:

- транспортування вантажів по Контракту на адресу

3.1.5.

При виявленні відступів від договору, що погіршують результат Робіт, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це. При виявленні відступів від договору, що погіршують результат Робіт, або інших недоліків в роботі негайно заявити про це

3.1.6.

Оплатити виконані Роботи на умовах і в порядку, встановлених договором.

3.1.7.

В термін до призначити представників, відповідальних за хід робіт по Контракту, письмово повідомивши про це з напрямком довіреностей (оригінали), що підтверджують повноваження зазначених представників, оформлених відповідно до вимог законодавства.

3.1.8.

Надати відповідно до умов Контракту необхідні (е):

- обладнання

3.1.9.

Передати технічну документацію відповідно до умов Контракту.

3.2.

зобов'язується:

3.2.1.

Здійснювати Роботи відповідно до умов Контракту.

3.2.2.

При необхідності, узгодити з органами державного нагляду порядок ведення робіт і забезпечити дотримання узгодженого порядку на будівельному майданчику; своєчасно усувати зауваження технічного нагляду, авторського нагляду, федеральних та інших контролюючих служб.

3.2.3.

В термін до здійснити страхування: будівельних ризиків (випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта робіт, матеріалу, обладнання та іншого майна, які використовуються при будівництві) на термін до передачі результату робіт на суму () руб., А також відповідальності за заподіяння при здійсненні будівництва по контрактом шкоди третім особам на суму () руб. На доказ виконання обов'язків, передбачених цим пунктом, зобов'язується протягом () робочих днів з дня здійснення страхування передати копії зазначених страхових полісів, завірених страховиком, які є невід'ємною частиною Контракту. В термін до здійснити страхування: будівельних ризиків (випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта робіт, матеріалу, обладнання та іншого майна, які використовуються при будівництві) на термін до передачі результату робіт на суму () руб

3.2.4.

Упродовж робочих днів з дня отримання письмового запиту давати письмові пояснення про виконання робіт, а також негайно давати усні пояснення про виконання робіт.

3.2.5.

Дотримуватися вимог законодавства про охорону навколишнього середовища і про безпеку будівельних робіт.

3.2.6.

Виконати Роботу особисто. Залучення субпідрядника не допускається.

3.2.7.

Проінформувати про закриття прихованих робіт не менше ніж за робочих днів до початку приймання прихованих робіт і складання актів їх огляду. Якщо закриття Робіт виконано без підтвердження в разі, коли він не був поінформований про це, зобов'язаний на вимогу за свій рахунок розкрити будь-яку частину прихованих робіт згідно з вказівкою, а потім відновити її за свій рахунок, якщо не буде встановлено відхилень від проекту і технічних норм.

3.2.8.

Негайно попередити і до отримання його вказівок призупинити Роботи при виявленні:

- непридатності або недоброякісності наданого матеріалу;

- непридатності або недоброякісності наданого обладнання;

- непридатності або недоброякісності наданої технічної документації;

- можливих несприятливих для наслідків виконання його вказівок про спосіб виконання робіт;

- негативного результату або недоцільність подальшого проведення робіт;

- інших, не залежних від обставин, які загрожують придатності або міцності результатів виконуваних робіт або створюють неможливість їх завершення в строк. Питання про доцільність продовження робіт вирішується Сторонами протягом робочих днів з дня отримання повідомлення про призупинення робіт.

3.2.9.

Упродовж робочих днів до зазначеного в Контракті терміну виконання робіт проінформувати про готовність Робіт.

3.2.10.

Виконати всі Роботи в обсязі і в строки, передбачені Контрактом і здати Роботи в стані, що дозволяє нормальну експлуатацію об'єкта Робіт відповідно до умов Контракту.

3.2.11.

Передати разом з результатом Робіт інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання результату Робіт, якщо характер інформації такий, що без неї неможливе використання результату Робіт для цілей, зазначених у Контракті. Передати разом з результатом Робіт інформацію, що стосується експлуатації або іншого використання результату Робіт, якщо характер інформації такий, що без неї неможливе використання результату Робіт для цілей, зазначених у Контракті

3.2.12.

Своєчасно усувати недоліки і дефекти, виявлені під час приймання Робіт.

3.2.13.

Звільнити будівельний майданчик від будівельних машин, обладнання, транспортних засобів, інвентарю, будівельних матеріалів, конструкцій, тимчасових будівель і споруд, будівельного сміття в - денний строк з дня підписання акта про здачу і приймання результату робіт.

3.2.14.

В термін до м призначити представників, відповідальних за хід робіт по Контракту, письмово повідомивши про це, з напрямком довіреностей (оригінали), що підтверджують повноваження зазначених представників, оформлених відповідно до вимог законодавства.

3.3.1.

Здійснювати контроль і нагляд за ходом і якістю виконуваних робіт, дотриманням термінів їх виконання, якістю наданих матеріалів, а також правильністю використання матеріалів, не втручаючись при цьому в оперативно-господарську діяльність.

3.3.2.

Відмовитися від виконання Договору і вимагати відшкодування збитків, якщо не вдається своєчасно до виконання договору або виконує Роботи настільки повільно, що закінчення її до строку, встановленого в Контракті стає явно неможливим.

3.3.3.

Призначити розумний строк для усунення недоліків і при невиконанні в призначений термін цієї вимоги відмовитися від Контракту або усунути недоліки своїми силами або доручити усунення недоліків третій особі з віднесенням витрат на, а також вимагати відшкодування збитків, якщо під час виконання робіт стане очевидним, що вона не буде виконана належним чином.

3.3.4.

За власним вибором у випадках, коли Роботи виконані з відступами від договору, що погіршили результат Робіт, або з іншими недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в Контракті використання або непридатності для звичайного використання:

- вимагати від безоплатного усунення недоліків в розумний строк;

- вимагати від відповідного зменшення встановленої за Роботи ціни;

- усунути недоліки своїми силами або залучити для їх усунення третя особа з віднесенням витрат на усунення недоліків на. - усунути недоліки своїми силами або залучити для їх усунення третя особа з віднесенням витрат на усунення недоліків на

3.3.5.

Якщо відступи у роботі від умов договору або інші недоліки результату Робіт у встановлений розумний строк не були усунуті або є суттєвими і невід'ємними, має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків. Якщо відступи у роботі від умов договору або інші недоліки результату Робіт у встановлений розумний строк не були усунуті або є суттєвими і невід'ємними, має право відмовитися від виконання договору і вимагати відшкодування завданих збитків

3.5.

Вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації. Вимагати відшкодування поміркованих витрат, понесених у зв'язку з встановленням і усуненням дефектів у технічній документації

3.6.

Чи не приступати до Роботам, а розпочаті Роботи призупинити або відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків у випадках, коли порушення своїх обов'язків за Контрактом перешкоджає виконанню Контракту, а також при наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено в встановлений термін. Чи не приступати до Роботам, а розпочаті Роботи призупинити або відмовитися від виконання договору і зажадати відшкодування збитків у випадках, коли порушення своїх обов'язків за Контрактом перешкоджає виконанню Контракту, а також при наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що виконання зазначених обов'язків не буде вироблено в встановлений термін

3.7.

Вимагати оплати виконаних ним робіт, в тому числі в разі, якщо результат Робіт не було досягнуто або досягнутий результат виявився з недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в Контракті використання, з причин, викликаних недоліками наданого матеріалу. Вимагати оплати виконаних ним робіт, в тому числі в разі, якщо результат Робіт не було досягнуто або досягнутий результат виявився з недоліками, які роблять його непридатним для передбаченого в Контракті використання, з причин, викликаних недоліками наданого матеріалу

3.8.

Замість усунення недоліків, за які відповідає, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням завданих простроченням виконання збитків. В цьому випадку зобов'язаний повернути раніше переданий йому результат Робіт, якщо за характером робіт таке повернення можливе. Замість усунення недоліків, за які відповідає, безоплатно виконати Роботи заново з відшкодуванням завданих простроченням виконання збитків

3.9.

Вимагати від відшкодування збитків, завданих зміною термінів виконання робіт по причині зменшення відповідними державними органами засобів, виділених для фінансування Робіт. Вимагати від відшкодування збитків, завданих зміною термінів виконання робіт по причині зменшення відповідними державними органами засобів, виділених для фінансування Робіт

3.10.

При ухиленні від прийняття виконаних робіт після закінчення місяця з дня, коли згідно з Договором результат Робіт повинен був бути переданий, і за умови подальшого дворазового попередження продати результат Робіт третій особі, а виручену суму, за вирахуванням всіх належних платежів, внести на ім'я в депозит в порядку, передбаченому ст. 327 ГК РФ.

4.

Технічна документація

4.1.

Перелік технічної документації, що надається за Контрактом:.

4.2.

зобов'язується передати технічну документацію відповідно до умов Контракту в термін до м

4.3.

вправі вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують () відсотків від загальної вартості робіт і не змінюють характеру передбачених у Контракті Робіт. вправі вносити зміни в технічну документацію за умови, якщо викликані цим додаткові роботи за вартістю не перевищують () відсотків від загальної вартості робіт і не змінюють характеру передбачених у Контракті Робіт

4.4.

Внесення в технічну документацію змін в більшому обсязі, ніж зазначено в п. 4.3 Контракту, здійснюється за погодженням Сторін і оформлюється Сторонами у вигляді додаткової угоди до Контракту. Внесення в технічну документацію змін в більшому обсязі, ніж зазначено в п

5.

Терміни виконання робіт

5.1.

Термін виконання робіт визначається щомісяця в Календарний план робіт (Додаток № до Контракту), який є невід'ємною частиною Контракту.

5.2.

Терміни початку і закінчення робіт переносяться в односторонньому порядку на період прострочення виконання зустрічних зобов'язань.

6.

Вартість робіт і порядок розрахунків

6.1.

Вартість Контракту встановлено відповідно до результатів.

6.2.

Вартість робіт за Контрактом складає () руб., В тому числі ПДВ -% в розмірі () руб. Вартість робіт за Контрактом складає () руб

6.3.

Вартість робіт (ціна Контракту), встановлена в п. 6.2 Контракту, визначається в орієнтовних значеннях за формулою і не може бути вище руб. Підсумкова вартість Робіт буде визначена Сторонами в Акті здачі - приймання виконаних робіт. Вартість робіт (ціна Контракту), встановлена в п

6.4.

Оплата за Контрактом проводиться в наступному порядку: в термін до м проводить попередню оплату в розмірі () відсотків від вартості всього обсягу робіт, зазначеної в п. 6.2 Контракту. Частину вартості Робіт оплачує протягом календарних днів з дня здачі-приймання всього обсягу робіт відповідно до умов Контракту (з урахуванням передоплати).

6.5.

Оплата додаткових робіт, не передбачених Контрактом, проводиться понад встановлену в п. 6.2 Контракту договірної ціни в порядку, передбаченому законодавством.

6.6.

Спосіб оплати за Контрактом: перерахування грошових коштів у валюті Російської Федерації (рубль) на розрахунковий рахунок. При цьому, обов'язки в частині оплати за Контрактом вважаються виконаними з дня списання коштів банком з рахунку.

6.7.

Контроль і моніторинг розрахунків в ході виконання Договору здійснює банк. Контроль і моніторинг розрахунків в ході виконання Договору здійснює банк

Здійснення розрахунків в ході виконання Договору, супроводжуваного банком, відбивається на рахунках, відкритих в.

7.1.

Приймання кожного етапу робіт або кінцевого результату Робіт підтверджується підписанням Сторонами акту здачі - приймання виконаних робіт, який оформляється в такому порядку:

7.1.1.

по завершенні виконання робіт (етапу робіт) в терміни, встановлені п. 5.1 Контракту представляє Акт здачі - приймання виконаних робіт (форма № КС-2) і Довідку про вартість виконаних робіт і витрат (форма № КС-3) поштовим відправленням або навмисне.

7.1.2.

зобов'язаний протягом робочих днів з дня отримання документів, зазначених у п. 7.1.1 Контракту, за участю оглянути і прийняти виконані Роботи (результат Робіт), підписати і повернути () примірник акта прийому-здачі робіт або направити мотивовану відмову від приймання робіт шляхом направлення його поштою або навмисне. Після закінчення зазначеного терміну, при відсутності мотивованої відмови, Роботи вважаються прийнятими і підлягають оплаті на підставі одностороннього акту, складеного.

7.1.3.

У разі відмови від приймання робіт Сторонами протягом робочих днів з дня отримання мотивованої відмови складається двосторонній акт з переліком необхідних доопрацювань і термінів їх виконання.

7.2.

, Виявив недоліки в роботі при їх прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті здачі-приймання виконаних робіт або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки, або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення. , Виявив недоліки в роботі при їх прийманні, вправі посилатися на них у випадках, якщо в акті здачі-приймання виконаних робіт або в іншому документі, що засвідчує приймання, були обговорені ці недоліки, або можливість подальшого пред'явлення вимоги про їх усунення

7.3.

, Який прийняв Роботи без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки Робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки). , Який прийняв Роботи без перевірки, позбавляється права посилатися на недоліки Робіт, які могли бути встановлені при звичайному способі їх приймання (явні недоліки)

7.4.

, Виявивши після приймання робіт відступу в них від умов Контракту або інші недоліки, які не могли бути встановлені їм при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані, зобов'язаний сповістити про це протягом робочих днів з дня їх виявлення. , Виявивши після приймання робіт відступу в них від умов Контракту або інші недоліки, які не могли бути встановлені їм при звичайному способі приймання (приховані недоліки), у тому числі такі, що були умисно приховані, зобов'язаний сповістити про це протягом робочих днів з дня їх виявлення

7.5.

У разі дострокового припинення Робіт за Контрактом за винятком випадків, передбачених п.п. 3.3.2 , 3.3.3 , 7.4 Контракту, зобов'язаний прийняти виконані Роботи по мірі їх готовності на дату припинення Робіт і оплатити їх вартість (за вирахуванням передоплати).

7.6.

При достроковому виконанні робіт зобов'язаний прийняти та оплатити ці Роботи на умовах Контракту.

8.1.

Гарантія якості поширюється на всі елементи і Роботи, виконані за Контрактом.

8.2.

гарантує досягнення об'єктом робіт зазначених в проектній документації показників і можливість експлуатації об'єкта Робіт протягом гарантійного терміну, і несе відповідальність за відступ від них.

8.3.

Гарантійний термін робіт встановлюється на з дати підписання Сторонами кінцевого акту здачі-приймання виконаних робіт.

8.4.

Перебіг гарантійного терміну переривається на весь час, протягом якого об'єкт Робіт не міг експлуатуватися внаслідок недоліків, за які відповідає.

8.5.

Якщо в період гарантійної експлуатації об'єкта Робіт будуть виявлені дефекти, що перешкоджають нормальній його експлуатації, то зобов'язаний їх усунути за свій рахунок і в узгоджені з терміни. Для участі в складанні акта, що фіксує дефекти, узгодження порядку і термінів їх усунення зобов'язаний направити свого представника не пізніше робочих днів з дня отримання письмового повідомлення. Гарантійний термін в цьому випадку продовжується, відповідно, на період усунення дефектів.

8.6.

При відмові від складання або підписання акту виявлених дефектів становить односторонній акт на основі кваліфікованої експертизи, яка залучається ним за власні кошти. При цьому витрати по проведенню експертизи відшкодовуються.

8.7.

несе відповідальність за недоліки (дефекти), виявлені в межах гарантійного терміну, якщо не доведе, що вони сталися внаслідок нормального зносу об'єкта Робіт або його частин, неправильної його експлуатації або неправильності інструкцій щодо його експлуатації, розроблених самим або залученими ним третіми особами, неналежного ремонту об'єкта робіт, виробленого самим або залученими ним третіми особами.

8.8.

Термін виявлення неналежної якості результату Робіт складає в межах гарантійного терміну, але не менше. Термін виявлення неналежної якості результату Робіт складає в межах гарантійного терміну, але не менше

9.

Забезпечення виконання контракту

9.1.

Належне виконання Контракту забезпечується банківською гарантією № від р, виданої на суму руб., Строком до м Належне виконання Контракту забезпечується банківською гарантією № від р, виданої на суму руб

10.1.

Витрати зі страхування входять у вартість робіт, передбачену п. 6.2 Контракту.

10.2.

Страхування не звільняє, а у випадках, передбачених законом і договором, вжити необхідних заходів для запобігання настання страхового випадку.

11.

Конфіденційність

11.1.

Сторони зобов'язуються не розголошувати і вжити заходів до захисту від несанкціонованого доступу третіх осіб до інформації, що відноситься до предмету Контракту.

11.2.

Сторони погодилися вважати конфіденційною наступну інформацію:

. У зв'язку з цим Сторони зобов'язуються вжити необхідних заходів для захисту конфіденційної інформації та не розголошувати її третім особам без попередньої письмової згоди іншої Сторони. Умови конфіденційності справжньою інформації зберігають свою силу протягом всього терміну дії Контракту і протягом 3-х років після закінчення договірних відносин за Контрактом.

11.3.

Передбачені Контрактом зобов'язання Сторін щодо конфіденційності і не розголошення інформації не будуть поширюватися на загальнодоступну інформацію.

11.4.

Якщо одна із Сторін допустить розголошення конфіденційної інформації, вона відшкодує іншій Стороні завдані збитки, включаючи будь-яку завдану реальний збиток або упущену вигоду.

11.5.

Конфіденційна інформація може бути передана однією із Сторін органам державної влади з підстав і в порядку, встановлених законодавством, з негайним повідомленням про це іншої Сторони.

12.

відповідальність сторон

12.1.

Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Контрактом відповідно до Контракту і законодавством Росії.

12.2.

Неустойка (штраф, пені) за Контрактом виплачується тільки на підставі обґрунтованого письмового вимоги Сторін.

12.3.

відповідальність:

12.3.1.

У разі прострочення виконання зобов'язань, передбачених Контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань, зобов'язується виплатити пені в розмірі однієї трьохсот діючої на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від не сплачена в строк суми, за кожен день прострочення виконання зобов'язання, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого Контрактом терміну виконання зобов'язання. У разі прострочення виконання зобов'язань, передбачених Контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань, зобов'язується виплатити пені в розмірі однієї трьохсот діючої на дату сплати пені ставки рефінансування Центрального банку Російської Федерації від не сплачена в строк суми, за кожен день прострочення виконання зобов'язання, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого Контрактом терміну виконання зобов'язання

12.3.2.

У разі неналежного виконання зобов'язань, передбачених Контрактом, за винятком прострочення виконання зобов'язань, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб., Визначеному в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі неналежного виконання зобов'язань, передбачених Контрактом, за винятком прострочення виконання зобов'язань, зобов'язується виплатити штраф у розмірі руб

12.4.

відповідальність:

12.4.1.

У разі прострочення виконання зобов'язань, передбачених Контрактом, а також в інших випадках невиконання або неналежного виконання зобов'язань, зобов'язується виплатити пені, в розмірі руб., Визначеному в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Пені нараховуються за кожен день прострочення виконання зобов'язання, передбачених Контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого Контрактом терміну виконання зобов'язання. Пені нараховуються за кожен день прострочення виконання зобов'язання, передбачених Контрактом, починаючи з дня, наступного після дня закінчення встановленого Контрактом терміну виконання зобов'язання

12.4.2.

, Який надав матеріал для виконання робіт, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості. , Який надав матеріал для виконання робіт, відповідає за його якість за правилами про відповідальність продавця за товари неналежної якості

12.4.3.

несе відповідальність за незбереження наданих матеріалу, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна, що опинилося у володінні у зв'язку з виконанням Контракту, в розмірі вартості зазначених матеріалів, устаткування, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна. несе відповідальність за незбереження наданих матеріалу, обладнання, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна, що опинилося у володінні у зв'язку з виконанням Контракту, в розмірі вартості зазначених матеріалів, устаткування, переданої для переробки (обробки) речі або іншого майна

12.4.4.

несе відповідальність за незбереження переданої йому технічної документації.

12.5.

не несе відповідальності:

- за допущені ним без згоди дрібні відступу від технічної документації, якщо доведе, що вони не вплинули на якість робіт;

- за невиконання зобов'язань за Контрактом, якщо воно викликано дією або бездіяльністю, що спричинило невиконання ним своїх зобов'язань за Контрактом перед. - за невиконання зобов'язань за Контрактом, якщо воно викликано дією або бездіяльністю, що спричинило невиконання ним своїх зобов'язань за Контрактом перед

12.6.

За шкоду, заподіяну третій особі в процесі виконання робіт за Контрактом, відповідає, якщо не доведе, що шкоди було завдано внаслідок обставин, за які відповідає.

12.7.

Сторона звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені), якщо доведе, що невиконання або неналежне виконання зобов'язання, передбаченого Контрактом, сталося внаслідок непереборної сили або з вини іншої Сторони. Сторона звільняється від сплати неустойки (штрафу, пені), якщо доведе, що невиконання або неналежне виконання зобов'язання, передбаченого Контрактом, сталося внаслідок непереборної сили або з вини іншої Сторони

13.

Підстави, порядок зміни і розірвання контракту

13.1.

Контракт може бути змінений в порядку і на підставах, передбачених законодавством, а так само за згодою Сторін, при наявності обставин встановлених ст. 95 Закону №44-ФЗ.

13.2.

Контракт може бути розірваний: за угодою Сторін, а також в односторонньому порядку на письмову вимогу однієї із Сторін з підстав, передбачених Контрактом і законодавством.

13.3.

Розірвання Контракту в односторонньому порядку проводиться тільки за письмовою вимогою Сторін протягом календарних днів з дня отримання Стороною такого вимоги.

13.4.

має право розірвати Контракт в односторонньому порядку у випадках:

13.4.1.

Передбаченими п.п. 3.2.2 , 3.2.4 Контракту.

13.4.2.

У будь-який час до здачі результату робіт, сплативши частину встановленої Контрактом вартості Робіт пропорційно частини Робіт, виконаної до отримання повідомлення про відмову від виконання договору. також зобов'язаний відшкодувати збитки, заподіяні припиненням договору, в межах різниці між вартістю всіх робіт за Контрактом і вартістю оплачених робіт. У будь-який час до здачі результату робіт, сплативши частину встановленої Контрактом вартості Робіт пропорційно частини Робіт, виконаної до отримання повідомлення про відмову від виконання договору

13.5.

має право розірвати Контракт в односторонньому порядку у випадках:

13.5.1.

Передбаченими п. 3.6 Контракту.

13.5.2.

Істотного збільшення вартості робіт або необхідності проведення додаткових робіт з підстав, не залежних від, і відмови від укладення додаткової угоди про збільшення вартості робіт.

13.5.3.

Затримки оплати виконаних робіт більш ніж на банківських днів.

13.6.

Порядок зміни і розірвання договору здійснюється відповідно до Закону №44-ФЗ і ГК РФ .

14.

Вирішення спорів з контракту

14.1.

Претензійний порядок розгляду спорів з Контракту є для Сторін обов'язковим.

14.2.

Претензійні листи направляються Сторонами навмисне або рекомендованим поштовим відправленням з повідомленням про вручення останньому адресату за місцезнаходженням Сторін, зазначених у п. 18 Контракту.

14.3.

Напрямок Сторонами претензійних листів іншим способом, ніж зазначено в п. 14.2 Договору заборонена.

14.4.

Термін розгляду претензійного листа складає робочих днів з дня отримання останнього адресатом.

15.

Форс мажор

15.1.

Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання зобов'язань за Контрактом в разі, якщо невиконання зобов'язань стало наслідком дій непереборної сили, а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, війни, дій органів державної влади або інших незалежних від Сторін обставин.

15.2.

Сторона, яка не може виконати зобов'язання за Контрактом, повинна своєчасно, але не пізніше календарних днів після настання обставин непереборної сили, письмово сповістити іншу Сторону, з наданням обгрунтовують документів, виданих компетентними органами.

15.3.

Сторони визнають, що неплатоспроможність Сторін не є форс-мажорною обставиною.

16.

Інші умови

16.1.

Сторони не мають ніяких супутніх усних домовленостей. Зміст тексту Контракту повністю відповідає дійсному волевиявленню Сторін.

16.2.

Все листування по предмету Контракту, що передує його висновком, втрачає юридичну силу з дня укладення Контракту.

16.3.

Сторони визнають, що якщо будь-яка з положень Контракту стає недійсним протягом терміну його дії внаслідок зміни законодавства, інші положення Договору обов'язкові для Сторін протягом терміну дії Контракту.

16.4.

Договір укладається в 2 (двох) примірниках російською мовою по одному для кожної із Сторін.

17.

список додатків

17.7.

Додаток № - Правовстановлюючі документи на земельну ділянку (копія).

17.8.

Додаток № - Дозвіл на здійснення робіт (копія).

17.9.

Додаток № - Дозвіл (ліцензія) на здійснення будівельних робіт (копія).

17.10.

Додаток № - Страховий поліс (копія).

18.

Адреси, реквізити та підписи сторін

Найменування: Найменування: Адреса: Адреса: Тел .: Тел .: ОГРН: ОГРН: ІПН: ІПН: КПП: КПП: Р / р: Р / р: Банк: Банк: БИК: БИК: Кор / рах: Кор / рах:

Від імені __________ від імені __________